Konsultacje z pedagogiem i logopedą
13/11/2020

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM, LOGOPEDĄ

Godziny konsultacji w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły wskutek COVID-19

 

WTOREK

ŚRODA

PIĄTEK

Pedagog szkolny

Danuta Leśniak

14.00 – 15.00 konsultacje dla uczniów

13.00 – 14.00 konsultacje dla rodziców

                                 

14.00 – 15.00 konsultacje dla uczniów

13.00 – 14.00 konsultacje dla rodziców

Logopeda

Alicja Sroka

 

 

13.10 – 13.55

Logopeda

Idalia Jaroszyńska

 

11.15 – 12.00

 

Konsultacje dla uczniów prowadzone są za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Konsultacje dla rodziców prowadzone są telefonicznie tel. 18 332 50 36.

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny konsultacji po wcześniejszym kontakcie elektronicznym spzawadka@o2.pl

 

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły wskutek COVID-19

1. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej, na zasadach ustalonych z nauczycielem - specjalistą.

2. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystają z możliwych form pracy zdalnej:

a) wideolekcje (wybrane zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne  i logopedyczne)  za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams;

b) konsultacje dla uczniów za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (indywidualne lub grupowe);

c) przekazywanie dzieciom oraz ich rodzicom materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz ze wskazówkami do wykonania zadania.

3. Nauczyciel - specjalista informuje rodziców uczniów o formie realizowania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Ustalony dla ucznia tygodniowy wymiar godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozostaje bez zmian – uwzględnia on łącznie: bezpośredni kontakt ucznia ze specjalistą oraz czas realizacji przeznaczony na zaproponowane i przesłane przez nauczyciela zadania.

5. Do szczególnych zadań specjalistów (pedagoga, logopedy) w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły należy:

a) zdalne realizowanie zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

b) pozostawanie do dyspozycji uczniów oraz rodziców w postaci konsultacji online (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) oraz kontakt poprzez e-dziennik lub pocztę elektroniczną;

c) rozpowszechnianie (np. poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły, wysyłanie drogą mailową) materiałów profilaktycznych, edukacyjnych oraz artykułów odpowiadających bieżącym potrzebom uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

 

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36